งานเสวนาครั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ของโครงการ Cyber Crime (นายธนิต ประภาตนันท์)

25-Aug-2017 11:32

 

งานเสวนา “รอบรู้ ทันภัย Cyber ในโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก”

                นายธนิต ประภาตนันท์ ผู้อำนวยการระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และปาฐกถาหัวข้อ “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กับการลดปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” ดังนี้ ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกกันว่าเป็นยุคไอที ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ ล้วนมีจุดเด่นจุดด้อย ทั้งที่มาจากเทคโนโลยีเองและผู้ที่ใช้เทคโนโลยี โดยในปัจจุบันผลลบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 เช่น การบิดเบือนข้อมูล การเผยแพร่รูปอนาจารผู้เยาว์ การฟอกเงิน การฉ้อโกง การถอดรหัสคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วเผยแพร่ให้ผู้อื่นดาวน์โหลดได้ การโจรกรรมโปรแกรม การโจรกรรมขโมยข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัท เป็นต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกระทำความผิดทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ วิธีปฏิบัติ วิธีป้องกันภัย อันเกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการตรวจสอบเนื้อหาเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการกระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม

…………………………………………………………….


บทความที่เกี่ยวข้อง

Newsletter


IP: 18.232.188.251

ISP: Amazon.com, Inc.