กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้ วิธีปฏิบัติ วิธีป้องกันภัยที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเสนอจัดโครงการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการกระจายเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) โดยมีการส่งเสริมความรู้จากการเสวนา/อภิปรายด้านภัยปัญหาสังคมที่เกิดจากภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในส่วนกลางและภูมิภาค การจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ความรู้ การระวังภัย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยหวังเป็นยิ่งว่าโครงการจะสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูก และไม่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะช่วยสร้างสังคมให้ปลอดภัย

จดหมายข่าว


IP: 3.83.188.254

ISP: Amazon Technologies Inc.