“โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber”ให้ความรู้ชาวเชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2560 13:15 น.

“โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber” เดินหน้าให้ความรู้ชาวเชียงใหม่ ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber เดินหน้าแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ป้องการการถูกเอาเปรียบ เพื่อให้สังคมมีคุณภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ

นายธนิต ประภาตนันท์ ผู้อำนวยการระดับสูงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงานในงานเสวนาว่า จากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบมากมายต่อสภาพเศรษฐกิจ สร้างปัญหาสังคม และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 รับผิดชอบในการเผยแพร่ให้ความรู้ วิธีปฏิบัติ วิธีป้องกันภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงจัดทำโครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้องให้กับประชาชน
สำหรับโครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “รอบรู้ ทันภัย Cyber” โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นในรูปแบบเสวนา อภิปรายถึงปัญหาสังคมที่เกิดจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและสังคม 2.มุ่งให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงภัยจากออนไลน์ และ 3.สร้างแนวทางการป้องกันระวังภัยจากโลกออนไลน์

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

จดหมายข่าว


IP: 3.83.188.254

ISP: Amazon Technologies Inc.